ÚVOD   |   PRAVIDLÁ MLÁDEŽNÍCKEHO ŠTVORBOJA   |   HOD PLNOU LOPTOU VZAD OBOJRUČ   |   TROJSKOK Z MIESTA ZNOŽMO   |   TRH TECHNICKÝ NA BODY   |   NADHOD TECHNICKÝ NA BODY   |   KONEČNÝ VÝSLEDOK

Pravidlá mládežníckeho štvorboja vo vzpieraní platné od 2007

ÚVOD [hore]

      Jedným najprospešnejším krokom SZV v posledných rokoch z hľadiska perspektívy tohto športu bolo znovuzavedenie mládežníckeho trojboja v roku 2001. V tejto disciplíne sa usporiadajú každoročne Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov a od roku 2005 aj Majstrovstvá Slovenska družstiev. Táto disciplína je neoddeliteľnou súčasťou ďalších turnajov a medzinárodných stretnutí a zvyčajne máva dobrú odozvu. Jeho význam sa zvyšuje aj so skutočnosťou, že prvky tejto disciplíny sú zároveň aj špeciálnymi testmi, ktoré slúžia v športovej príprave ako prostriedok kontroly účinnosti tréningového pôsobenia a v neposlednom prípade prispievajú k zefektívneniu výberu talentov pre vzpieranie.
      Ďalším pozitívnym prínosom znovuzavedenia tejto súťažnej disciplíny bolo, že mladým športovcom sa zabezpečila možnosť zúčastniť sa pretekov a tým sa rozšírili motivačné nástroje a ponúkol sa prostriedok pre výchovu k fair play, k úcte k rozhodcom, súperom atď..
      Konštrukcia mládežníckeho trojboja je výhodná, lebo koreluje s požiadavkami a hlavnými zásadami tréningu detí a mládeže a v prípade zámeru jednotlivca dobre uspieť na pretekoch nedovoľuje vynechať a podceniť všestrannú športovú prípravu z dlhodobej prípravy športovca, čo je častou chybou niektorých trénerov.
      Odstupom času sa rozvíjal mládežnícky trojboj a dovoľujeme si povedať, že Slovenské vzpieranie pomaličky nadobúda svoje postavenie v minulosti o čom svedčí aj nárast počtu pretekárov v mládežníckych kategóriách. V snahe prispieť k tomuto trendu predkladáme pravidlá mládežníckeho štvorboja, čoho zavedenie prispeje ku skvalitneniu dlhodobej športovej prípravy.

PRAVIDLÁ MLÁDEŽNÍCKEHO ŠTVORBOJA [hore]

Veková kategória: mladší žiaci a mladšie žiačky od 10 do 12 rokov vrátane
Disciplíny: hod plnou loptou vzad obojruč
trojskok z miesta znožmo
trh technický na body
nadhod technický na body
Systém súťaží: jednotlivci
družstvá (štvorčlenné)
Hm. kategórie:  
Ml. žiaci do 30kg do 33kg do 36kg do 40kg do 45kg do 50kg do 56kg nad 56kg
Ml. žiačky do 30kg do 33kg do 36kg do 40kg do 44kg do 48kg do 53kg nad 56kg

HOD PLNOU LOPTOU VZAD OBOJRUČ [hore]

Stručná charakteristika disciplíny:
      Hod plnou loptou vzad obojruč je disciplínou, ktorá kladie nároky na výbušnú silu dolných končatín, trupu a horných končatín, resp. dosiahnutie dobrého výkonu vyžaduje dobrú úroveň spomenutých schopností. Najdôležitejšou vlastnosťou tejto disciplíny je, že okrem kondičnej stránky úspešnosť pohybu závisí aj od spôsobu vykonania pohybu , ktorý v niektorých častiach je identický, resp. podobný pohybom pri disciplínach olympijského dvojboja.


Obrázok 1: Hod plnou loptou vzad obojruč


Materiálne zabezpečenie:

- 2kg plné lopty (kožené, alebo gumené)
- pomocná tyč na meranie výsledkov
- priestor pre vykonávanie hodu ( viď obrázok 3)


Základné body:

- pretekárom sa zabezpečí tzv. „zahrievacie kolo“ pred prvými pokusmi
- hádže sa 2kg plnou loptou
- organizátor musí zabezpečiť minimálne 2ks (kožené alebo gumené)
- každý musí hádzať s loptou ktorú, zabezpečí organizátor a ktorej hmotnosť je skontrolovaná hlavným rozhodcom na začiatku súťaže
- každý pretekár má 3 pokusy
- merajú a zapisujú sa všetky platné pokusy
- do súťaže sa započítava najlepší výkon v bodoch = cm/10 ( výkon 650 cm = 65 b.)
- výkony sa merajú s presnosťou na 5cm
- základný postoj - mierny stoj rozkročný; chrbtom do smeru hodu; nohy rovnobežne
- počas vykonania hodu sa pretekár nesmie dotknúť odhodovej čiary a priestoru za odhodovu čiarou žiadnou časťou tela
- výskok je dovolený – pozor na dopad, prešlap !
- vytáčanie sa do smeru hodu je dovolené od momentu, keď lopta opustila ruky pretekára
- pretekár musí opustiť priestor odhodu krokom vpred
- pokus sa meria od začiatku odhodovej čiary po najbližšiu stopu kde lopta dopadne; meria sa najkratšia vzdialenosť od odhodovej čiary; (kolmá vzdialenosť od odhodovej čiary až po loptou zanechanú stopu)
- vzdialenosť musí byť vyznačená s presnosťou min. 5cm
- v prípade že lopta nezanechá stopu zapríčinením rozhodcu, asistenta rozhodcu, súpera, diváka, pretekár dostáva druhý pokus.
- každý má 3 pokusy, 3 série pokusov, v jednej sérii ide celá skupina, alebo všetky skupiny podľa rozhodnutia účastníkov technickej porady so schválením hlavného rozhodcu
- oblečenie - športová obuv - nie vzpieračské topánky !


Rozhodcovia:

- 1. postranný rozhodca vyvoláva vzpieračov, dáva im pokyn pre začatie pokusu, kontroluje prešľapy
- stredný rozhodca prípadne spolu s 2. postranným rozhodcom určujú miesto dopadu a výkon nadiktujú zapisovateľovi (vopred pripravený technický zápis)
- 2. postranný alebo zapisovateľ zapisuje a vyvoláva
- nakladači fungujú v úlohe asistentov - jeden vracia lopty, druhý chytá a na povel rozhodcu podáva lopty pretekárom
- v prípade porušenia pravidiel a neplatnosti pokusu má každý rozhodca právo vyhlásiť pokus za neplatný


Neplatný pokus je:

- v prípade prešľapu
- v prípade keď sa pretekár vytočí smerom do hodu skôr než lopta opustí jeho ruky
- v prípade keď nohy nie sú rovnobežne
- v prípade ak lopta nedopadne za odhodovú čiaru
- v prípade ak pretekár začne pokus skôr než dostane povel od rozhodcu


TROJSKOK Z MIESTA ZNOŽMO [hore]

Stručná charakteristika disciplíny:
      Trojskok z miesta znožmo je disciplínou, ktorá kladie nároky na výbušnú silu dolných končatín, resp. dosiahnutie dobrého výkonu vyžaduje dobrú úroveň spomenutej schopnosti. Najdôležitejšou vlastnosťou tejto disciplíny je, že vyžaduje a zároveň aj rozvíja koordinačné schopnosti potrebné vo vzpieraní ako schopnosť nadväzovania a spájania pohybov atď.


Obrázok 2 : Trojskok z miesta znožmo


Materiálne zabezpečenie:

- pomocná tyč na meranie výsledkov
- priestor pre vykonávanie trojskoku ( viď obrázok 4)
- vlhká handra!


Základné body:

- pretekárom sa zabezpečí tzv. „zahrievacie kolo“ pred prvými pokusmi
- každý pretekár má 3 pokusy
- merajú a zapisujú sa všetky platné pokusy
- do súťaže sa započítava najlepší výkon v bodoch = cm/10 ( výkon 650 cm = 65 b.)
- výkony sa merajú s presnosťou na 5cm
- základný postoj – mierny stoj rozkročný; čelom do smeru skoku; nohy rovnobežne
- pretekár sa nesmie dotýkať odrazovej čiary
- pretekár musí priestor doskoku opustiť v smere skoku a bokom sa zaraďovať do radu, zástupu
- pokus sa meria od začiatku odrazovej čiary po najbližšiu stopu doskoku ; resp. po najbližšiu stopu, ktorú po treťom skoku zanechá; meria sa najkratšia vzdialenosť od odrazovej čiary; (kolmá vzdialenosť od odrazovej čiary až po zanechanú stopu)
- vzdialenosť musí byť vyznačená s presnosťou min. 5cm
- počas vykonania skoku sa pretekár nesmie dotknúť odrazovej čiary a priestoru za odrazovou čiarou, doskočiska žiadnou inou časťou tela len chodidlami
- odraz a doskok je na obi dve nohy, ktoré ostávajú počas celého trojskoku rovnobežne
- pretekár musí zakončiť trojskok tak, aby sa mu chodidlá dotýkali zeme
- každý má 3 pokusy, 3 série pokusov, v jednej sérii ide celá skupina, alebo všetky skupiny podľa rozhodnutia účastníkov technickej porady so schválením hlavného rozhodcu
- oblečenie- športová obuv- nie vzpieračské topánky !


Rozhodcovia:

- 1. postranný rozhodca vyvoláva vzpieračov, dáva im pokyn pre začatie pokusu, kontroluje prešľapy
- stredný rozhodca prípadne spolu s 2. postranným rozhodcom určujú miesto doskoku a výkon, správnosť vykonania disciplíny a výkon nadiktujú zapisovateľovi (vopred pripravený technický zápis)
- 2. postranný alebo zapisovateľ zapisuje a vyvoláva
- v prípade porušenia pravidiel a neplatnosti pokusu má každý rozhodca právo vyhlásiť pokus za neplatný

Neplatný pokus je:

- v prípade prešľapu
- v prípade že nohy nie sú rovnobežne
- v prípade zastavenia pohybu a narušenia plynulosti pohybu
- v prípade že počas skokov sa pretekár dotkne aj inou časťou tela zeme než nohou, (pri doskoku sa rešpektuje dotyk rukami, dlaňami)
- v prípade medziskoku
- v prípade ak pretekár začne pokus skôr než dostane povel od rozhodcu
- dôležité je, aby pretekár nedopadal ale doskočil

TRH TECHNICKÝ NA BODY [hore]

Stručná charakteristika disciplíny:
      Podrobný popis disciplíny je uvedený v pravidlách SZV.
Každý pretekár má 3 pokusy. Každý pokus hodnotíme bodmi v stupnici od 0 do 5 bodov od každého rozhodcu, teda pretekár môže získať od rozhodcov maximálne 15 bodov. K týmto bodom sa ešte priráta hmotnosť trhnutej činky.

Dodatky:

- vykonanie trhu musí byť v súlade s pravidlami vzpierania SZV !!!
- hmotnosť činky určuje tréner pričom sa hmotnosť činky počas 3 pokusov nemusí meniť
- pri neplatnom pokuse sa nesmie zvyšovať hmotnosť činky
- ak pretekár dosiahne menej ako 6 bodov v tom prípade sa nesmie zvyšovať hmotnosť činky na nasledujúci pokus pretekára
- max. bodové hodnotenie 3x5b.
- body sa dávajú len za platné pokusy
- môže sa použiť aj BABY BARBEL; hmotnosť činky skontroluje hlavný rozhodca na začiatku pretekov, t.j. minimálna hmotnosť činky na pretekov je 6 kg
- organizátor musí zabezpečiť okrem červenej a bielej zástavky aj „tabuľky“ s hodnotami od 1 po 5 bodov
- maximálna hmotnosť činky je limitovaná hornou hranicou hmotnostnej kategórie v ktorej sa pretekár nachádza, do ktorej zapadá

 

Bodovanie:

5b. dokonalé zvládnutie techniky
4b. malá chyba v technike
3b. trh alebo nadhod do polodrepu
2b. chyba v polodrepe
1b. technicky nesprávny ale platný pokus
0b. sa nedáva - resp. neplatný pokus a zdvihne sa červená zástavka


Pomôcka pre bodovanie:

Technicky dokonalé prevedenie modelovej techniky 5b.
Technicky nesprávny, ale platný pokus 1b.
Trh do polodrepu 3b.
- v prípade plynulého dosadnutia do drepu (sedačky) možno udeliť 4b.


Prípadné chyby v technike:

- pokrčené lakte pri 1. a 2. fáze výťahu činky
- ohnutý chrbát počas prevedenia pokusu
- zastavenie činky pri zábere
- nedokončený výťah
- „oblúk“ pri premiestnení sa pod činku do „sedačky“
- zmena polohy osi nôh v predozadnej rovine počas výskoku pri rozhodení nôh pri premiestnení sa pod činku do „sedačky“
- korigačné kroky a pohyby pri fixovaní v drepe a pri vzpriamovaní a fixovaní činky
- neplynulé dosadnutie pri trhu do polodrepu

NADHOD TECHNICKÝ NA BODY [hore]

Stručná charakteristika disciplíny:
      Podrobný popis disciplíny je uvedený v pravidlách SZV.
Každý pretekár má 3 pokusy. Každý pokus hodnotíme bodmi v stupnici od 0 do 5 bodov od každého rozhodcu, teda pretekár môže získať od rozhodcov maximálne 15 bodov. K týmto bodom sa ešte priráta hmotnosť nadhodenej činky.

Dodatky:

- vykonanie nadhodu musí byť v súlade s pravidlami vzpierania SZV !!!
- hmotnosť činky určuje tréner pričom sa hmotnosť činky počas 3 pokusov nemusí meniť
- pri neplatnom pokuse sa nesmie zvyšovať hmotnosť činky
- ak pretekár dosiahne menej ako 6 bodov v tom prípade sa nesmie zvyšovať hmotnosť činky na nasledujúci pokus pretekára
- max. bodové hodnotenie 3x5b.
- body sa dávajú len za platné pokusy
- môže sa použiť aj BABY BARBEL; hmotnosť činky skontroluje hlavný rozhodca na začiatku pretekov, t.j. minimálna hmotnosť činky na pretekov je 6 kg
- organizátor musí zabezpečiť okrem červenej a bielej zástavky aj „tabuľky“ s hodnotami od 1 po 5 bodov
- maximálna hmotnosť činky je limitovaná hornou hranicou hmotnostnej kategórie v ktorej sa pretekár nachádza, do ktorej zapadá


Bodovanie:

5b. dokonalé zvládnutie techniky
4b. malá chyba v technike
3b. trh alebo nadhod do polodrepu
2b. chyba v polodrepe
1b. technicky nesprávny ale platný pokus
0b. sa nedáva - resp. neplatný pokus a zdvihne sa červená zástavka


Pomôcka pre bodovanie:

Technicky dokonalé prevedenie modelovej techniky 5b.
Technicky nesprávny, ale platný pokus 1b.
Trh do polodrepu 3b.
- v prípade plynulého dosadnutia do drepu (sedačky) možno udeliť 4b.


Prípadné chyby v technike:

- pokrčené lakte pri 1. a 2. fáze výťahu činky
- ohnutý chrbát počas prevedenia pokusu
- zastavenie činky pri zábere
- nedokončený výťah
- „oblúk“ pri premiestnení sa pod činku do „sedačky“
- zmena polohy osi nôh v predozadnej rovine počas výskoku pri rozhodení nôh pri premiestnení sa pod činku do „sedačky“
- neplynulé dosadnutie pri nadhodu do polodrepu
- korigačné kroky a pohyby pri fixovaní v drepe a pri vzpriamovaní a fixovaní činky aj pri premiestnení aj pri výraze
- nesprávna poloha chodidiel v rozštepe
- nesprávne zrovnávanie nôh z rozštepu

KONEČNÝ VÝSLEDOK [hore]

Jednotlivci:
      body z trojskoku + body z hodu pl. loptou + trh (hm. + body) + nadhod (hm. + body)


Absolútne poradie:

body z trojskoku + body z hodu pl. loptou. + sincl. body v trhu a v nadhode
[ koef. x (hmotnosť + body)]


Družstvá:

Súčet bodov všetkých štyroch členov družstva – vypočítajú sa podobne ako abs. por.
Z jedného klubu môže štartovať viac družstiev (náhrady výdavkov určuje SZV v rozpise).
Zostava družstva sa musí ustanoviť na technickej porade, resp. najneskôr pri vážení.


Zhoda výkonov:

      Pri rovnosti výkonov v štvorboji jednotlivcov sa za rozhodujúce považuje nižšia telesná hmotnosť. Ľahší pretekár sa hodnotí vyššie. V prípade, že k rovnosti výkonov je pridružená aj rovnosť telesných hmotností za smerodajné a rozhodujúce sa bude považovať výkon v trhu.


Slovenské rekordy:

      Rekordy sa budú evidovať vo všetkých štyroch disciplínach. V trhu a v nadhode sa bude evidovať výkon a nie hmotnosť. V prípade trhu a nadhodu je limitovaný maximálny výkon a tým je limitovaný aj samotný rekord (horná hranica hmotnostnej kategórie + max. 15b.) V prípade, že tento výkon dosiahne viac pretekárov, vedľa rekordu sa uvedú mená všetkých pretekárov v tom chronologickom poradí. Rekordy sa budú evidovať aj v štvorboj.


Rozhodcovia:

      Rozhodcov menuje súťažná komisia. Z dôvodu, že sa jedná o špecifický druh mládežníckej súťaže funkciu rozhodcu môže plniť aj tréner 1. triedy.


Príloha:

Obrázok 3 : Priestor pre uskutočnenie hodu plnou loptou vzad obojručObrázok 4 : Priestor pre uskutočnenie trojskoku z miesta znožmo

Buzgó, Ľ. – Buzgó, G.